Inregistrarea Contractelor Colective de Munca si a Actelor Aditionale la Contractul Colectiv de Munca la Inspectoratul Teritorial de Munca Calarasi conform Legii dialogului social nr. 62/10.05.2011

Contractele colective de munca la nivel de unitate si actele aditionale la acestea se incheie in forma scrisa si se inregistreaza la Inspectoratul Teritorial de munca Calarasi.

A. Contractul colectiv de munca
Dosarul intocmit in vederea inregistrarii contractului colectiv de munca la nivel de unitate va cuprinde:
• cererea de inregistrare a contractului colectiv de munca la nivel de unitate;
• contractul colectiv de munca, în original, redactat în atitea exemplare cite parti semnatare sunt  plus unul pentru depozitar, semnate de catre parti;
• dovada convocarii partilor îndreptatite sa participe la negociere;
• imputernicirile scrise pentru reprezentantii desemnati în vederea negocierii si semnarii contractului colectiv de munca;
• dovezile de reprezentativitate ale partilor;
• procesele verbale ale negocierii, redactate in atatea exemplare câte parti semnatare sunt, plus unul pentru depozitar, continând pozitia partilor;

  • cererea de inregistrare a contractului colectiv de munca la nivel de unitate,va cuprinde urmatoarele elemente :

 
1.-datele de identificare ale unitatii / sindicatului / reprezentantilor salariatilor, dupa caz (partea care depune spre inregistrare contractul colectiv de munca);
2.-obiectul principal de activitate;
3.-natura capitalului social(de stat, mixt sau privat);
4.-numarul total de salariati ai unitatii;
5.-durata contractului ,cu mentiunea ca acesta se va aplica de la data inregistrarii acestuia la inspectoratul teritorial de munca sau de la o data ulterioara (art.144 alin.1 din Legea dialogului social nr 62/2011).
 
     Actul aditional de modificarea a clauzelor contractuluicolectiv de munca incheiat la nivel de unitate
Dosarul intocmit in vederea inregistrarii actului aditional la contractul colectiv de munca la nivel de unitate va cuprinde :
•  cererea de inregistrare a actului aditional la contractul colectiv de munca la nivel de unitate;
• actul aditional semnat de toate partile care au incheiat contractul, in original, redactat in atatea exemplare cate parti semnatare sunt plus unul pentru depozitar;
• dovada convocarii partilor indreptatite sa participle la negociere;
• imputernicirile scrise pentru reprezentantii desemnati in vederea negocierii si semnarii actului aditional;
•  dovezile de reprezentativitate ale partilor;
• procesele verbale ale negocierii, redactate in atatea exemplare cate parti  semnatare sunt, plus unul pentru depozitar, continand pozitia partilor.
 
 
B .Reprezentativitatea organizatiilor sindicale
 
Anterior depunerii dosarului pentru obtinerea reprezentativitatii la judecatorie, sindicatele vor depune la Inspectoratul Teritorial de Munca Calarasi un dosar in forma scrisa si in format electronic, care va cuprinde:
•  copie a hotararii judecatoresti definitive si irevocabile de dobandire a personalitatii juridice de catre sindicat si a ultimei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile de modificare a statutului si/sau componentei organului executiv de conducere;
• declaratie semnata de reprezentantul legal al sindicatului privind numarul total de membri;
• dovada privind numarul de angajati din unitate, eliberata de angajator.