Autorizarea funcţionării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă

Conform prevederilor ART. 13, lit. c) din Legea 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, în vederea asigurării condiţiilor de securitate şi sănătate în munca şi pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, printre alte obligaţii, înainte de începerea oricărei activităţi, angajatorul trebuie să obţină autorizaţia de funcţionare din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă.
Lipsa autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă este considerată contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 5.000 şi 10.000 lei – conform prevederilor ART. 39, alin. (2) din  Legea 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă.
Nu se autorizează, potrivit prevederilor Normei metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, normă metodologică aprobată prin HG 1425/2006:
    a) persoanele juridice pentru care autorizarea funcţionării, inclusiv din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, se efectuează în temeiul <LLNK 12004   359 10 201   0 18>Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) persoanele fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale pentru care procedura de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării este reglementată de <LLNK 12008    44180 301   0 45>Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare.
 
            În consecinţă, potrivit normelor metodologice precizate mai sus, Inspectoratele Teritoriale de Muncă autorizează următoarele tipuri de persoane juridice:
  •       instituţiile statului;
  •       primăriile;
  •       unităţile de învăţământ;
  •       societăţile agricole;
  •       cabinetele de avocaţi;
  •       notariatele;
  •       ONG-uri.
     
În vederea autorizării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, angajatorul are obligaţia să depună la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea o cerere, completată în două exemplare semnate în original de către angajator.
 
Cererea va fi însoţită de următoarele acte:
a) copii de pe actele de înfiinţare;
b) declaraţia pe propria răspundere din care rezultă că pentru activităţile declarate sunt îndeplinite condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

De precizat că atât cererea cât şi declaraţia sunt puse la dispoziţia angajatorului de către inspectoratul teritorial de muncă sau pot fi găsite în anexa 1 şi 2 de

la Norma
metodologică de aplicare a prevederilor Legii 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, normă metodologică aprobată prin HG 1425/2006.   
 
Termenul de eliberare a certificatului constatator este de 5 zile lucrătoare, calculat de la data înregistrării cererii.
Certificatul constatator, emis în baza declaraţiei pe propria răspundere, dă dreptul angajatorilor să desfăşoare activităţile pentru care au obţinut certificatul.
În cazul în care în cadrul controalelor se constată încălcări ale prevederilor legale din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, inspectorul de muncă poate dispune sistarea activităţii şi, respectiv, poate propune inspectoratului teritorial de muncă înscrierea măsurii de sistare a activităţii în certificatul constatator.
În baza propunerii inspectorului de muncă, inspectoratul teritorial de muncă consemnează în certificatul constatator măsura sistării activităţii.
În situaţia de mai sus, angajatorul poate relua activitatea numai după ce demonstrează că a remediat deficienţele care au condus la sistarea activităţii şi a obţinut autorizarea.