Comunicat de presă

În perioada 04 - 10.03.2024, ITM Cãlãraşi a efectuat controale în vederea combaterii muncii nedeclarate şi pentru respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă.
În domeniul relaţiilor de muncă s-au efectuat 18  controale din care 18 au fost pe muncă nedeclarată, 2 angajatori au fost sancţionați și au fost aplicate amenzi in valoare de 60000 de lei. În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, s-au efectuat 31 de controale, 20 de angajatori au fost sancţionaţi şi au fost aplicate 15 avertismente și amenzi în valoare de 17500 de lei. Pentru neconformităţile constatate au fost dispuse măsuri cu termene precise de rezolvare. 
 
Acţiunile de control au fost efectuate în diferite domenii de activitate: colectarea și epurarea apelor uzate, fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor, demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor, activități de protecție și gardă, recuperarea materialelor reciclabile sortate, construcții, agricultură, comerţ, întreținerea și repararea autovehiculelor, fabricarea pâinii, prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie, etc.
 Printre neconformităţile constatate enumerăm:  
 • angajatorul nu a încheiat în formă scrisă contractele individuale de muncă;
 • nu a încheiat acte adiţionale la contractele individuale de muncă care să cuprindă repartizarea programului de lucru pentru toţi salariaţii, aşa cum aceşţia își desfăşoară activitatea;
 • nu a transmis  încetarea contractelor individuale de muncă;
 • nu face dovada emiterii şi comunicării documentelor, respectiv a extrasului din registrul general de evidenţă a salariaţilor, care au încetat activitatea; 
 • nu a declanşat procedura de negociere colectivă; 
 • nu a completat dosarele de personal ale salariaților cu toate documentele prevăzute de HG. nr. 905/2017, art.7, respectiv: contractul individual de muncă, fişa postului, acte adiţionale de modificare a clauzelor contractuale, actele personale necesare angajării, actele de studii, şi alte documente care certifică legalitatea şi corectitudinea completării în REVISAL;
 • nu a întocmit pentru toți salariații fişele de post;
 • nu a notificat în scris I.T.M. Călărași despre încheierea contractelor de prestări servicii prevazute la alin.5 din HG. Nr.905/2017 , precum și datele de identificare ale prestatorului; 
 • angajatorul nu a completat evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnavire profesională cu locul de muncă ;
 • tabloul electric nu era asigurat contra intervenției persoanelor neautorizate și nu era dotat cu grătar de lemn sau covor electroizolant;
 • unitatea nu a autorizat ISCIR motostivuitorul; 
 • nu a procurat truse de prim ajutor;
 • nu a luat măsuri pentru purtarea în permanență a echipamentului individual de protecție de către toți lucrătorii;
 • nu a întocmit instrucţiuni proprii de SSM, precum şi tematica de instruire periodica;
 • nu a marcat căile de acces și de circulație;
 • persoana nominalizată pentru acordarea primului ajutor nu a fost instruită în acest sens;
 • nu a încheiat contract cu un serviciu extern de prevenire și protecție; 
 • nu a identificat soluții pentru degajarea spațiilor supraîncărcate.
 
Inspector Şef, 
Nicolae DUMITRU